Smart | מדיניות האיכות של סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

מדיניות האיכות – תקן ISO

מדיניות האיכות של סמארט

מדיניות האיכות של סמארט היא הצטיינות בכל תחומי העיסוקים. אמות המידה לאיכות הן:

  • שביעות רצון הלקוחות לאורך זמן
  • עמידה ביעדים השנתיים המוכתבים
  • עמידה בדרישות תקנים

הגשמת מדיניות האיכות

מדיניות האיכות מיושמת על ידי אימוץ תרבות ניהול איכות שעקרונותיה הן:

  • ניהול מערכת איכות על פי דרישות תקן ISO 9001:2015
  • ביסוס תרבות המדגישה את חשיבות הלקוח
  • זיהוי, הבנה ומענה לציפיות ולצרכיי הלקוח
  • טיפוח מקצועי של המשאב האנושי
  • הטמעת תרבות של שיפור מתמיד והפקת לקחים בכל הפעילויות
  • שימוש במדדים ויעדים כבסיס לשיפור